Slutrapport Kulturella rendezvous

Här kan du läsa slutrapporten för projektet Kulturella rendezvous.

Utdrag ur sammanfattning:

Sedan 2014 har ett utvecklingsarbete bedrivits för ökad närvaro av konst och kultur i vårdmiljöer via digital förmedling. Projektet gavs namnet Kulturella rendezvous för att signalera det kärleksfulla möte som kan uppstå dels när människan individuellt möter konsten och kommer i kontakt med sitt inre, dels när vi kommer samman i gemenskap kring en föreställning och det goda eller skavande samtalet uppstår, för konsten kan inspirera till båda.

Projektet har byggt på tydliga visioner och lyhördhet, och antagit utmaningar med arbetslust. Kulturella rendezvous har tagit avstamp i att daglig tillgång till kultur kan öka livskvaliteten samt hur kulturinstitutionernas produktioner kan nå ända fram till personer i vården. I samarbete med kulturinstitutioner som själva producerar för skärm har vi under en testperiod förmedlat konserter och föreställningar via IPTV till två sjukhus i Norrbotten och till ett antal vård- och omsorgsboenden i Piteå, Jönköping och Göteborg.

I dialog med vården har även lagts en grund för aktivering kring kulturutbudet. Ett övergripande mål har varit att visa på framgångsrik samverkan mellan civilsamhälle, idéburen sektor, det offentliga samt kulturella och kreativa näringar (KKN).

I projektet har genomförts tre större seminarier i Visby/Almedalen, Stockholm och Göteborg som mötesplatser mellan vård- och kultursektorn. Härigenom har kontaktytor för sektorsövergripande insatser skapats. Seminarierna har lockat deltagare från hela landet.

Läs mer här.

Annonser