Pilotstudie Kungl. Musikhögskolan

Institutionen för musik, pedagogik och samhälle vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har, i ett samarbete med Betaniastiftelsen, beviljats medel från Geriatriska fonden för att i en kvalitativ studie utvärdera Kulturarenan som resurs i äldreomsorgen. Den gemensamma förhoppningen är att studien kan belysa om, och i så fall på vilket sätt,
digitalt förmedlad kultur kan vara en resurs och främja det friska hos äldre som får vård. Studien presenteras hösten 2017.

Annonser