Dialog med eHälsomyndigheten

ehalsa-tecknad

Om regeringens och SKL:s vision om att Sverige år 2025 ska vara världsbäst på e-hälsa måste konsten och kulturen finnas med – det är vi helt överens om. Att kulturtillgång ökar välbefinnande och livskvalitet för människor i vården, att mjuka värden spelar roll i personcentrerad vård, är viktiga insikter när vi skapar Kulturarenan – en tjänst inom e-hälsa. I dialog med myndigheten tittar vi bland annat på möjligheten till gemensamma informations- och kommunikationsinsatser.

eHälsomyndigheten har i uppdrag att arbeta för ”ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg”. En viktig uppgift är att ”leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå” samt att ”bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen”.

”att man fortfarande lever medan man lever”

Så säger en äldre person, som har tagit del av våra testsändningar, om varför det är så viktigt med daglig kulturtillgång i vården.

En person i personalen på ett vård- och omsorgsboende konstaterar att

De flesta tar del av kultur via TV. De flesta är så dåliga när de kommer. De orkar inte utöva själva. Kultur via TV/webb är därför högaktuellt.

Vidare beskriver hen betydelsen.

När man är i vården är det fort gjort att vården blir det centrala. Då blir det att man förlorar kultur och det existentiella. Det är viktigt med kultur, för man känner sig som del i ett sammanhang, för att må gott. Lätt att det faller bort. Det blir torftigt. Olika former av kultur gör att man verkligen mår bra. Vård handlar inte bara om mat, mediciner, omvårdnad, såromläggning osv., det handlar också om helhetssyn och att på olika sätt se den enskilda människan och arbeta för att den ska må bra. Den svåra delen är hur man ska få den här personen att känna att man lever ett liv fast ”jag är så svårt sjuk”; att känna man mår mår gott fast man inte kan bli frisk. Utmaningar är bland annat att det är ont om utbildad personal. Personcentrerad vård är avgörande många gånger. En mycket kvalificerad uppgift som är viktig är att värna om kompetensutveckling även i fortsättningen i vård och omsorg, och se värdet av till exempel olika sätt att förmedla kultur till dem som inte kan ta sig till kulturscenerna.

E-hälsa: Ny nättjänst för kultur i vården

Idag konstaterade Jan Björklund (L) och Anna Starbrink (L) i SvD att ”Svensk sjukvård håller på många sätt inter­nationell toppklass, men ligger hopplöst efter övriga samhället på it-områ­det”. Vidare konstateras att ”samtidigt som vården ger goda resultat, måste vi bli bättre på tillgänglighet och bemötande”. Läs hela artikeln här.

Tillgänglighet och bemötande handlar om att se människan i vårdsituationen, något som är centralt när vi nu går vidare och under hösten skapar en nättjänst för kultur i vården som en tjänst inom e-hälsa. Med  erfarenheter från vårens testsändningar av kulturutbud till vårdmiljöer, samt med sammanvävd kompetens inom vård, kultur och teknik, har vi god insikt i hur ett vårdperspektiv på digitalt förmedlad kultur kan se ut.

Tjänsten innefattar

– ett samlat kulturutbud från våra svenska scener (on demand)
– ett tydligt vårdperspektiv för bra tillgänglighet
– god användarvänlighet – lätt att använda för både sjuka, personal och närstående på sjukhus, i omsorgen och i hemmet, samt lätt att hitta i utbudet utifrån stämningslägen och uttryck
– introduktions- och presentationsmaterial kring kulturutbudet, samt underlag för samtal och reflektion
– handledningsmaterial för användning av digital kultur i vården samt hur digitala och andra kultur i vården-aktiviteter kan samspela, t ex bokning av artister, föreställningar och andra kulturbesök
– regionala inspirations- och utbildningsdagar för att ta vara på och sprida regionalt utvecklade metoder och kunskap
– andra e-hjälpmedel för ökad närvaro av kultur i vårdmiljöerna

Läs mer om utvecklingen här.

 

 

Med IP Only i Almedalen

Vi bygger det rikstäckande fibernät Sverige så väl behöver. En digital infrastruktur som är öppen och neutral på riktigt. Med fri konkurrens, där alla leverantörer av digitala tjänster är välkomna. I ett allt mer digitaliserat samhälle är en väl utbyggd infrastruktur en förutsättning för ett jämlikt och starkt Sverige. 

Så beskriver fiberleverantören IP Only sitt arbete. Tillsammans med IP Only för vi nu dialog om konstens funktion för människan i vården, om digital utveckling och om vår framtida kulturtjänst inom e-hälsa. Betaniastiftelsens Johan Sundelöf, överläkare, medverkar i IP Onlys frukostseminarium i Almedalen den 4 juli under rubriken ”Digital kulturarena i vården – ett sätt att fortsätta leva!”

Det moderna välfärdssverige – ett frukostseminarium om hälsotjänster via bredband.

IP-Only har tagit ett stort kliv framåt för att leverera samhällsnytta i form av fibertjänster till kunder med stora krav på informationsförsörjning och säkerhet. Detta i och med att man blir ny leverantör för Sjunet, ett nationellt kommunikationsnät för sammankoppling av alla aktörer inom vård- och omsorg i Sverige. Avtalet med SKL – Sveriges kommuner och landsting – omfattar alla landsting, kommuner, privata vårdgivare och apotek etc som har behov av att säkert kunna överföra information inom e-hälsa.

 

När kultur är resans mål

Den 17-18 maj medverkade projektets Roger Norén, konserthuschef Studio Acusticum, i konferens om kulturella och kreativa näringar på Kalmar slott. Arr: Tillväxtverket i samarbete med Regionförbundet Kalmar län.

Under konferensen lyftes satsningar och utmaningar inom kulturella och kreativa näringar och hur konkret samverkan bidrar till utveckling. Nästa års konferens arrangeras i Piteå, Studio Acusticum, med tema DIGITALISERING. Här kommer den nya kulturtjänsten inom e-hälsa som utvecklas från projektet Kulturella rendezvous att presenteras närmare.

Ett hjälpmedel inom e-hälsa

Efter sommaren tar utvecklingen ett steg vidare in i ett fördjupningsarbete där den nya kunskap som projektet har givit ska tillämpas.

När vi ser på kulturtillgång ur ett perspektiv där vi sätter människan i vårdsituationen främst, finner vi vägar för ett existentiellt stöd i vården genom konst och kultur – ett hjälpmedel inom e-hälsa.

Detta diskuterar vi bland annat med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar. Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

WHO:s definition av e-hälsa:

eHealth is the use of information and communication technologies (ICT) for health. Examples include treating patients, conducting research, educating the health workforce, tracking diseases and monitoring public health.

Genom Betaniastiftelsens utbildningsverksamhet tillsammans med erfarenheterna från projektet finns goda förutsättningar för att arbeta på nya sätt med existentiellt stöd som en viktig del av e-hälsa.

Vision: Bäst i världen på e-hälsa

Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar.

Det är den första långsiktiga visionen för området som tagits fram gemensamt mellan regeringen och SKL. Visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser. (SKL)

Med det sektorsövergripande arbete som har utförts i Kulturella rendezvous-projektet mellan kultur, vård och IT, ser vi spännande möjligheter att bidra till att visionen blir verklighet.